0
Twój koszyk
Logowanie
Rejestracja - nowe konto
Ulubione
ENG
Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Produkty
/
Marki

Informacje


Ostatnio oglądane


Najczęsciej kupowane

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w KONTEL Sp. z o.o. Sp.k.
oraz prawa osób, których dane są przetwarzane

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest KONTEL Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-mail: kontel.net@kontel.pl (zwany dalej: „Administratorem”).
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
1. rejestracji adresu email/konta w portalach Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Polityki prywatności,
2. realizacji zamówień produktu / usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja Usługi (np. złożenie zamówienia) i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Polityki prywatności w trakcie składania zamówienia w Portalach,
3. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych w Portalach.
2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Portali zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji portali oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
3. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
4. Dane przetwarzane będą do czasu otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały.
5. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
6. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 5 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 
III.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualnie odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, a dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w portalach lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
3. adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),
6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
3. Użytkownik podaje dane osobowe:
1. Adres email
2. Imię i nazwisko
3. Numer telefonu
4. Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
5. Adres
4. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć usług na rzecz Użytkownika. Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, np. w celu realizacji reklamacji.
5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
1. zakładanie konta Użytkownika w portalach,
2. składanie zamówień,
3. zawarcie i realizacja umowy,
4. rozliczenia sprzedaży,
5. reklamacje,
6. archiwizacja,
7. bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
8. realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
9. realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
10. przygotowanie i realizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń przy akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia.
6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
1. pracownicy, współpracownicy Administratora,
2. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
3. firmy bądź osoby, na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora.
7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.
8. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.
 
IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: kontel.net@kontel.pl 
3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: kontel.net@kontel.pl 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: kontel.net@kontel.pl 
 
V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM OCHRONY DANYCH
1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Pkt I.1 niniejszej Polityki Prywatności.
2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
3. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.
 
VI. ZABEZPIECZENIA
1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
1. szyfrowanie danych osobowych,
2. zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
3. zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Okazjonalnie Administrator organizuje konkursy. Decydując się na udział w konkursie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora (podanych w związku z partycypacją Użytkownika w konkursie) dla celów związanych z konkursem. Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia organizowanego konkursu, w tym powiadomienia Użytkowników o wyniku konkursu oraz wysłania Użytkownikowi nagrody.
2. Administrator korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z portali. Administrator używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza portale, aby zaaranżować portale w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, aby portale były prostsze i bardziej przyjazne w obsłudze. Decydując się na korzystanie z towarów/usług dostępnych w portalach, Użytkownik ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.
3. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, Administrator stara się informować Użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie, Administrator informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości niebędących informacją handlową (np. komunikaty, ankiety). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Użytkownika przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
5. W Portalach mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
- zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników,
- rozwój technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
7. Administrator każdorazowo umieści informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.
8. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.
9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Portali.


Aby się skontaktować z naszą firmą, kliknij link powyżej, zostaniesz przekierowany do strony kontaktowej.
  • Kontakt
  • ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
  • tel. +4822 646 76 76, kontel.net@kontel.pl
  • NIP: 5210127034
  • Newsletter
  • Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
  • E-mail  Gotowe