0
Logowanie
Rejestracja - nowe konto
Ulubione
ENG
Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Produkty
/
Marki

Informacje


Ostatnio oglądane


Najczęsciej kupowane

Regulamin sklepu KONTEL.net

Niniejszy regulamin określa warunki oraz możliwości dokonywania zamówień na Platformie B2B Kontel.net. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)  Dystrybutorze - należy przez to rozumieć spółkę Kontel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 30, 02-528 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st Warszawy pod numerem KRS 0000448305;
b) Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), spółkę cywilną przedsiębiorców albo spółkę, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, która nabywa Produkty od Dystrybutora na warunkach określonych przez Dystrybutora.  Partnerem nie może być konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
c) Stronie - należy przez to rozumieć Dystrybutora oraz Partnera;
d) Produkcie – są to wszystkie towary i usługi widniejące w ofercie handlowej Dystrybutora, prezentowane na Platformie;
e) Platformie – należy przez to rozumieć internetowy system B2B dostępny pod adresem internetowym www.kontel.net
f) Umowie – należy przez to rozumieć wzajemne i zgodne oświadczenie woli Dystrybutora i Partnera (Partnerów), w wyniku którego Partner uzyskuje możliwość korzystania z Platformy oraz zakupu Produktów na warunkach ustalonych w Regulaminie;
g) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć należycie wypełniony i podpisany w imieniu podmiotu ubiegającego się o status Partnera, formularz rejestracyjny, znajdujący się w zakładce „Rejestracja – nowe konto” wraz z wymaganymi załącznikami.

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie przez Partnerów.
1.2 Platforma ma na celu usprawnienie współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Partnerami. Nie zastępuje oraz nie wyklucza możliwości realizowania zamówień poprzez inne kanały dystrybucji . 
1.3 Finalizacja rejestracji konta Partnera na Platformie wymaga dostarczenia Dystrybutorowi Zgłoszenia w sposób wskazany w punkcie 1.4 poniżej oraz pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia przez Dystrybutora.  Jeżeli uprawnienie dla osoby podpisującej Zgłoszenie nie wynika bezpośrednio z odpisu z CEIDG albo Krajowego Rejestru Sądowego, wówczas pełnomocnictwo dla tej osoby musi być dołączone do Zgłoszenia. 
1.4 Zgłoszenie (wraz z załącznikami) należy wysłać w oryginale na adres siedziby Dystrybutora, tj. KONTEL Sp. z. o.o. Sp. K. ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, z dopiskiem PLATFORMA KONTEL.NET lub w formie skanu na adres e-mail: kontel.net@kontel.pl. 
1.5 Dystrybutor rozpatrzy Zgłoszenie niezwłocznie po jego doręczeniu, o ile Zgłoszenie jest kompletne i należycie wypełnione. W przypadku, gdyby Zgłoszenie zawierało braki, wówczas Dystrybutor zawiadomi o tym podmiot dokonujący Zgłoszenia. 
1.6 Pozytywne rozpatrzenie Zgłoszenia skutkuje aktywacją konta Partnera w platformie Kontel.net, o czym Partner zostanie poinformowany drogą mailową. Takie zawiadomienie skutkuje zawarciem między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako Umowa), w wyniku której Partner uzyskuje dostęp do swojego konta na Platformie oraz możliwość dokonywania zakupów Produktów. Parametry logowania zostaną przesłane Partnerowi niezwłocznie po aktywacji konta, na adres e-mail wskazany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym. 
1.7 Loginy i hasła do Platformy są poufne i nie mogą być rozpowszechniane i wykorzystywane przez osoby trzecie.
1.8 Dystrybutor zastrzega sobie prawo do odmowy przydzielenia dostępu do Platformy lub zablokowania konta Partnera w przypadku gdy:
a) występuje brak aktywności zakupowych Partnera w okresie 60 dni;
b) Partner naruszył zasady określone w Regulaminie;
c) Partner wykorzystuje dane w celu prowadzenia nieuczciwej konkurencji;
d) zostanie wykryte działanie na szkodę Dystrybutora.
1.9 Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania osób, które korzystają, w imieniu Partnera, z Platformy, nawet w przypadku aktywności bez jego wyraźnej zgody bądź wiedzy.
1.10  Blokada konta Partnera przez Dystrybutora skutkuje rozwiązaniem Umowy. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
2.1 Korzystanie z Platformy jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej.
2.2 Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek takich jak: Mozilla Firefox, Chrome, Edge oraz Safari.
2.3 Partner powinien zgłosić Dystrybutorowi wszelkie zauważone błędy Platformy oraz problemy związane z korzystaniem z Platformy, pocztą elektroniczną na adres kontel.net@kontel.pl. Po weryfikacji zasadności zgłoszenia Dystrybutor podejmie wszelkie starania, aby jak najszybciej usunąć błędy lub problemy zgłoszone przez Partnera.
2.4 Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów Produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na Platformie jest Dystrybutor lub odpowiedni producenci. Dystrybutor zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich elementów Platformy. Kopiowanie, transmitowanie, jakiekolwiek inne rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości), modyfikowanie danych lub wykorzystywanie ich w inny sposób jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora.

III.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
3.1 Partner zobowiązany jest prowadzić dokumentację współpracy we własnym zakresie.
3.2 Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Platformy, wadliwe funkcjonowanie Platformy oraz szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem Platformy bez względu na ich przyczynę, w szczególności, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie zewnętrznych dostawców.
3.3 Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktu widniejącej na Platformie bez pisemnego powiadomienia Partnerów. 

IV.ZAMÓWIENIA, CENY
4.1 Dane Produktów, ich zdjęcia i ceny prezentowane na Platformie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane informacje są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2 Partner, po skompletowaniu koszyka, przekazuje zamówienie do weryfikacji przez Dystrybutora. 
4.3 Dystrybutor, podczas weryfikacji, ma prawo odmówić akceptacji zamówienia i może zaproponować Partnerowi modyfikację zamówienia poprzez dodanie nowego koszyka do konta Partnera. Dotyczy to w szczególności sytuacji braku dostępności Produktu w dacie weryfikacji zamówienia przez Dystrybutora, błędnie podanej ceny Produktu albo zmiany ceny Produktu pomiędzy datą złożenia przez Partnera zamówienia a datą weryfikacji zamówienia przez Dystrybutora. 
4.4 Po pozytywnej weryfikacji zamówienia przez Dystrybutora, Partner otrzymuje potwierdzenie mailowe o dokonaniu akceptacji zamówienia, a zamówienie staje się wiążące. W przypadku modyfikacji zamówienia Partnera przez Dystrybutora, zamówienie staje się wiążące dla Partnera w momencie akceptacji przez Partnera zmodyfikowanego zamówienia. 
4.5 W momencie, gdy zamówienie staje się wiążące, uzyskuje ono status jako potwierdzone do realizacji. 
4.6 Na Platformie podawane są ceny netto. Po dodaniu Produktów do koszyka widoczne są ceny netto oraz brutto.
4.7 Produkty na Platformie mają ceny wyrażone w walucie obcej. Cena podana na Platformie w złotych, stanowi równowartość ceny podanej w walucie obcej i ma charakter wyłącznie informacyjny w momencie składania zamówienia. Faktura VAT dokumentująca zakup Produktów będzie wystawiona w walucie obcej albo jej równowartości w złotych polskich na dzień wystawienia faktury według kursu sprzedaży Banku Pekao (tabela A) obowiązującego w tym dniu. 
4.8 Cena podana przy każdym Produkcie w walucie jest dla Partnera wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia. W przypadku, gdyby w wyniku weryfikacji zamówienia Dystrybutor dokonał jego modyfikacji poprzez dodanie nowego koszyka do konta Partnera, wiążąca jest cena w walucie proponowana przez Dystrybutora w ramach nowego koszyka, o ile modyfikacja zamówienia zostanie zaakceptowana przez Partnera. 
4.9 Cena nie zawiera kosztów przesyłki.
4.10 Status realizacji zamówienia jest widoczny po zalogowaniu na Platformie w panelu w zakładce „Zakupione produkty”.

V.PŁATNOŚCI
5.1 Platforma Kontel.net umożliwia dwa sposoby płatności:
a) przelewem bankowym
b) gotówką przy odbiorze, o ile zamówienie opiewa na kwotę do 15.000 złotych.
5.2 Za zakupiony towar Partner otrzymuje Fakturę VAT.

VI.FORMY ORAZ KOSZTY DOSTAW
6.1 Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej – UPS.
6.2 Koszty wysyłki są wyliczane na podstawie wagi zamówionych Produktów. Dostawa Produktów o wadze do 20 kg, w kartonowym opakowaniu, będzie uznana za standardową przesyłkę, za którą opłata, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 23 PLN netto. W przypadku innych zamówień, w tym zamówień paletowych, koszt wysyłki będzie wyliczany indywidualnie dla danego zamówienia. 
6.3 Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych Produktów w siedzibie Dystrybutora. 
6.4 Czas dostawy jest uzależniony od dostępności Produktów w magazynie Dystrybutora lub konieczności jego sprowadzenia od Producenta. 
6.5 Standardowy czas dostawy Produktów znajdujących się w magazynie Dystrybutora wynosi do 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym zamówienie uzyskało status jako potwierdzone do realizacji. W przypadku konieczności sprowadzenia Produktu od Producenta, czas dostawy wydłuża się odpowiednio i będzie ustalany indywidualnie. 

VII. REKLAMACJE
7.1 W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z zamówionymi Produktami, Partner zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni od otrzymania dostawy.
7.2 Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: kontel.net@kontel.pl podając numer zamówienia oraz opis niezgodności. 
7.3 Reklamacje zgłoszone po upływie 7 dni od otrzymania dostawy nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
8.1 Wszystkie informacje udostępnione na Platformie stanowią tajemnicę handlową. Informacje te przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Partnerów w celu realizacji zamówień. 
8.2 Ujawnianie, wykorzystywanie lub przetwarzanie danych dla innych celów niż związane z zakupem Produktów jest zakazane.
8.3 Dystrybutor podaje informacje produktowe (zdjęcia, opisy, dane techniczne oraz specyfikacja Produktów) na podstawie informacji uzyskanych od Producenta. Dystrybutor nie jest w stanie zagwarantować, że informacje produktowe prezentowane na Platformie są kompletne, nie zawierają błędów oraz innych niezgodności. Wyżej wymienione błędy nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Partnera.

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Administratorem danych osobowych Partnera, który jest osobą fizyczną, przekazanych Dystrybutorowi w celu zawarcia i realizacji Umowy, jest Dystrybutor. 
9.2 Partner, który jest osobą fizyczną, w celu zawarcia i realizacji Umowy przekazuje Dystrybutorowi następujące własne dane osobowe:
a) imię i nazwisko, 
b) numer NIP,
c) adres działalności gospodarczej,
d) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
Podanie powyższych danych osobowych przez Partnera, który jest osobą fizyczną, jest konieczne do zawarcia lub realizacji Umowy.
9.3 Przetwarzanie danych osobowych Partnera, który jest osobą fizyczną odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
9.4 U Dystrybutora nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9.5 Dane osobowe Partnera, który jest osobą fizyczną przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy.
9.6 Dane osobowe Partnera, który jest osobą fizyczną nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9.7 Partner, który jest osobą fizyczną, posiada następujące uprawnienia dotyczące przekazanych danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
9.8 Aby skorzystać z praw wymienionych wyżej w pkt 9.7 Partner, który jest osobą fizyczną może wysłać pismo do Dystrybutora na adres wskazany w Regulaminie lub e-mail na adres kontel.net@kontel.pl wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać. 
9.9 Partner, który jest osobą fizyczną ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9.10 Dane osobowe Partnera, który jest osobą fizyczną przekazane w związku z wykonaniem Umowy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje dotyczące praw i obowiązków Partnera. 
9.11 Rejestracja Partnera, który jest osobą fizyczną na Platformie Kontel.Net, jest równoznaczna z zaakceptowaniem powyższych punktów dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
9.12 Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie ważności konta, a później będą archiwizowane przez okres odpowiadający przewidzianym w przepisach prawa terminom przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z Umowy. 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
10.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
10.2 Dystrybutor ma prawo do zmiany Regulaminu bez powiadomienia Partnera. Nowy Regulamin zostanie opublikowany na Platformie z terminem wejścia w życie nie krótszym niż 14 dni od daty jego publikacji.
10.3 Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszystkie kwestie sporne związane z Regulaminem oraz użytkowaniem Platformy Kontel.net będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dystrybutora.
Dane historyczne - Regulamin
L.P. Data wpisu Podgląd
1 15:12:11 - 09/05/18 Kliknij aby otworzyć w nowym oknie

Aby się skontaktować z naszą firmą, kliknij link powyżej, zostaniesz przekierowany do strony kontaktowej.
  • Kontakt
  • ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
  • tel. 226467676, kontel.net@kontel.pl
  • NIP: 5210127034
  • Newsletter
  • Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
  • E-mail  Gotowe